Koolist

Tugiteenused


Võhma Koolis töötavad tugispetsialistid

 

HEV-koordinaator - Piret Ohu  piret.ohu@kool.vohma.ee

HEV- koordineerija ülesanded tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest:

 • korraldab koolisisest meeskonnatööd, mida on vaja õppe ja arengu toetamiseks;
 • koordineerib koolivälises võrgustikutöös osalemist;
 • toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel;
 • nõustab vanemat ning teeb õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks ning ühelt haridustasemelt teisele ülemineku toetamiseks;
 • teavitab vanemat, kui õpilasel tekib vajadus saada tuge.;
 • korraldab vajadusel pedagoogilis-psühholoogilise hindamise;
 • vastutab õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise eest;
 • hindab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega toe rakendamise mõju ning teeb ettepanekud edasisteks tegevusteks.

 

Eripedagoog - ametikoht täitmata

Eripedagoogi ülesanded:

 • teeb kindlaks õpilase arengu- ja õpioskuste taseme  ja selgitab välja tema arengut mõjutavad tegurid ning õpivajaduse;
 • juhendab ja nõustab õpetajaid  õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel;
 • valmistab ette ja viib läbi õpiabirühma- ja individuaaltunde.

 

Sotsiaalpedagoog - Tairi Lappalainen  tairi.lappalainen@kool.vohma.ee

Sotsiaalpedagoogi ülesanded:

 • hindab õpilase sotsiaalseid oskusi  ning analüüsib tema eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid, kujundab ja toetab õpilase suhtlemisoskust ja sotsiaalset pädevust;
 • kaardistab koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavaid probleeme, koordineerib nende ennetus- ja lahendustegevusi.

 

Logopeed - ametikoht täitmata

Logopeedi ülesanded:

 • toetab õpilase arengut, aidates kaasa kõne nende valdkondade arengule, mis on vajalikud õppekava omandamiseks;
 • osaleb hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel, logopeedilise abi planeerimisel ning korraldamisel;
 • teeb koostööd kooli juhtkonna, õpetajate, lapsevanemate ja erialaspetsialistidega, et leida parimad võimalused lugemis-, kirjutamis- ja kõneraskustega õpilaste õpetamiseks;
 • teeb vajadusel ettepaneku individuaalse õppekava rakendamiseks.

 

Kooliõde - Merle Vaher  merlevaher@gmail.com

Kooliõe ülesanded:

 • nõustab õpetajaid ja tugisüsteemi liikmeid õpilaste terviseprobleemide küsimustes.

 

Logopeedilise abi vajadusel pöörduda Viljandimaa Rajaleidja keskuse poole https://rajaleidja.innove.ee/ Telefon 735 0700

Tugiteenused ja nende rakendamise kord

Võhma Koolis töötavad tugispetsialistid

 

HEV-koordinaator - Piret Ohu  piret.ohu@kool.vohma.ee

HEV- koordineerija ülesanded tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest:

 • korraldab koolisisest meeskonnatööd, mida on vaja õppe ja arengu toetamiseks;
 • koordineerib koolivälises võrgustikutöös osalemist;
 • toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel;
 • nõustab vanemat ning teeb õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks ning ühelt haridustasemelt teisele ülemineku toetamiseks;
 • teavitab vanemat, kui õpilasel tekib vajadus saada tuge.;
 • korraldab vajadusel pedagoogilis-psühholoogilise hindamise;
 • vastutab õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise eest;
 • hindab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega toe rakendamise mõju ning teeb ettepanekud edasisteks tegevusteks.

 

Eripedagoog - ametikoht täitmata

Eripedagoogi ülesanded:

 • teeb kindlaks õpilase arengu- ja õpioskuste taseme  ja selgitab välja tema arengut mõjutavad tegurid ning õpivajaduse;
 • juhendab ja nõustab õpetajaid  õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel;
 • valmistab ette ja viib läbi õpiabirühma- ja individuaaltunde.

 

Sotsiaalpedagoog - Tairi Lappalainen  tairi.lappalainen@kool.vohma.ee

Sotsiaalpedagoogi ülesanded:

 • hindab õpilase sotsiaalseid oskusi  ning analüüsib tema eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid, kujundab ja toetab õpilase suhtlemisoskust ja sotsiaalset pädevust;
 • kaardistab koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavaid probleeme, koordineerib nende ennetus- ja lahendustegevusi.

 

Logopeed - ametikoht täitmata

Logopeedi ülesanded:

 • toetab õpilase arengut, aidates kaasa kõne nende valdkondade arengule, mis on vajalikud õppekava omandamiseks;
 • osaleb hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel, logopeedilise abi planeerimisel ning korraldamisel;
 • teeb koostööd kooli juhtkonna, õpetajate, lapsevanemate ja erialaspetsialistidega, et leida parimad võimalused lugemis-, kirjutamis- ja kõneraskustega õpilaste õpetamiseks;
 • teeb vajadusel ettepaneku individuaalse õppekava rakendamiseks.

 

Kooliõde - Merle Vaher  merlevaher@gmail.com

Kooliõe ülesanded:

 • nõustab õpetajaid ja tugisüsteemi liikmeid õpilaste terviseprobleemide küsimustes.

 

Logopeedilise abi vajadusel pöörduda Viljandimaa Rajaleidja keskuse poole https://rajaleidja.innove.ee/ Telefon 735 0700

Tugiteenused ja nende rakendamise kord