Dokumendid

Arengukava


Võhma Kooli arengukava aastateks 2015-2020 on dokument, milles määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad, mis tagaksid kooli jätkusuuliku arengu ning kooli toimimise ja kvaliteedi õppe- ja kasvatustegevuses.

Arengukava eesmärkide ja põhisuundade kirjeldamisel on lähtutud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 78: sisehindamise tulemusena on välja selgitatud kooli parendusvaldkonnad, analüüsitud õppe- ja kasvatustegevust ning juhtimist.

Arengukava koostamisel on lähtutud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikest 1: määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad ning arengukava uuendamise kord.

Igal aastal koostatakse kooli üldtööplaan arengukavas esitatud arengu eesmärkide ja põhisuundade elluviimiseks.

Arengukava on koostatud kooli ümberkorraldamise ja sellele järgnevaks perioodiks, lähtudes Võhma Linnavolikogu 21. märtsi 2013. a määrusest nr 4, mille kohaselt korraldatakse Võhma Gümnaasium ümber Võhma Kooliks, muutes gümnaasium ümber põhikooliks.

Arengukava koostamisel on kasutatud erinevaid töövorme (ajurünnakud, rühmatööd jm). Arengukava valmimise protsessis osalesid kooli juhtkond, töötajad, õpilasesinduse ja hoolekogu esindajad, kooli pidaja esindaja ning haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esindaja.

Võhma Kooli arengukava

Võhma Kooli arengukava aastateks 2015-2020 on dokument, milles määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad, mis tagaksid kooli jätkusuuliku arengu ning kooli toimimise ja kvaliteedi õppe- ja kasvatustegevuses.

Arengukava eesmärkide ja põhisuundade kirjeldamisel on lähtutud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 78: sisehindamise tulemusena on välja selgitatud kooli parendusvaldkonnad, analüüsitud õppe- ja kasvatustegevust ning juhtimist.

Arengukava koostamisel on lähtutud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikest 1: määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad ning arengukava uuendamise kord.

Igal aastal koostatakse kooli üldtööplaan arengukavas esitatud arengu eesmärkide ja põhisuundade elluviimiseks.

Arengukava on koostatud kooli ümberkorraldamise ja sellele järgnevaks perioodiks, lähtudes Võhma Linnavolikogu 21. märtsi 2013. a määrusest nr 4, mille kohaselt korraldatakse Võhma Gümnaasium ümber Võhma Kooliks, muutes gümnaasium ümber põhikooliks.

Arengukava koostamisel on kasutatud erinevaid töövorme (ajurünnakud, rühmatööd jm). Arengukava valmimise protsessis osalesid kooli juhtkond, töötajad, õpilasesinduse ja hoolekogu esindajad, kooli pidaja esindaja ning haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esindaja.

Võhma Kooli arengukava