Lasteaed Mänguveski

Dokumendid


Võhma lasteaia Mänguveski põhimäärus

Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lastevanemate poolt kaetava osa määr

Esita avaldus lasteaeda astumiseks (avalduse pdf asub siin)

 

Hoolekogu moodustamine kord ja töökord

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Koolieelse lasteasutuse seadus

 

Isikuandmete töötlemine Võhma lasteaed Mänguveskis

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Võhma lasteaed Mänguveskis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

Alljärgnev ei hõlma: 1) juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustustega; 2) isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Võhma lasteaed Mänguveski veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda lasteaed (välislingid).

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Võhma lasteaed Mänguveski töötleb laste ja personali andmeid seadusest tuleneval alusel, juriidilise kohustuse või lepingu täitmisel ja nõusoleku alusel. Isikuandmed jõuavad lasteaeda peamiselt kirjavahetuse teel. Lasteaias tekivad isikuandmed seoses õppe- ning kasvatustegevusega.

Igal andmetöötlussüsteemi kasutajal on juurdepääs ainult temale töötlemiseks lubatud isikuandmetele. Õigus elektroonilistes infosüsteemides (ELIIS, EHIS, Amphora, raamatupidamisprogrammid jms) isikuandmeid töödelda ning andmete õigsuse eest vastutamine tuleneb töötaja ametijuhendist.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Laste isikuandmete töötlemine

  • andmed, mille töötlemine on ette nähtud kas seadusega, juriidilise kohustuse täitmiseks või lepingu täitmiseks;
  • andmed, mille töötlemine on vajalik õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks ning koolielu paremaks toimimiseks;
  • andmed, mida töödeldakse nõusoleku alusel (näiteks tervishoiuteenuste vahendamiseks, õppekorralduslike meetmete rakendamiseks jmt).

Nõusoleku alaealise lapse eest saab anda seaduslik eestkostja ning eestkostjal on igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta saates vastavasisuline allkirjastatud taotlus lasteaed@kool.vohma.ee.

Isikuandmete töötlemine isiku algatusel

  • avalduse, taotluse või muu dokumendi esitamisel lasteaiale.

Asutusele saadetud dokumendid registreeritakse dokumendihaldussüsteemis Amphora. Lasteaed avalikustab dokumendid avalikus dokumendiregistris, välja arvatud teabe, mille puhul kasutatakse juurdepääsupiirangut vastavalt Avaliku teabe seaduse § 35.

Isikuandmete avalikustamine ja edastamine kolmandatele isikutele, sh teistele asutustele

Avalikud dokumendid avalikustatakse lasteaia dokumendiregistris. Kirjavahetuse korral eraisikutega ei avalikustata avalikus dokumendiregistris isiku täisnime, vaid kasutatakse initsiaale. Juurdepääsupiiranguga dokumentide sisu ei ole avalikus dokumendiregistris avalik. Lasteaed on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele või asutustele seaduses sätestatud juhtudel. Lasteaia veebilehel olevad andmed on avalikud piiramatule arvule kolmandatele isikutele.

Isikuandmete töötlejad Võhma lasteaed Mänguveskis

Kristel Vahtra - kristel@kool.vohma.ee
Piret Ohu - piret.ohu@kool.vohma.ee
Anne Pollmann - anne.pollmann@kool.vohma.ee

Võhma lasteaia Mänguveski põhimäärus

Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lastevanemate poolt kaetava osa määr

Esita avaldus lasteaeda astumiseks (avalduse pdf asub siin)

 

Hoolekogu moodustamine kord ja töökord

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Koolieelse lasteasutuse seadus

 

Isikuandmete töötlemine Võhma lasteaed Mänguveskis

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Võhma lasteaed Mänguveskis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

Alljärgnev ei hõlma: 1) juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustustega; 2) isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Võhma lasteaed Mänguveski veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda lasteaed (välislingid).

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Võhma lasteaed Mänguveski töötleb laste ja personali andmeid seadusest tuleneval alusel, juriidilise kohustuse või lepingu täitmisel ja nõusoleku alusel. Isikuandmed jõuavad lasteaeda peamiselt kirjavahetuse teel. Lasteaias tekivad isikuandmed seoses õppe- ning kasvatustegevusega.

Igal andmetöötlussüsteemi kasutajal on juurdepääs ainult temale töötlemiseks lubatud isikuandmetele. Õigus elektroonilistes infosüsteemides (ELIIS, EHIS, Amphora, raamatupidamisprogrammid jms) isikuandmeid töödelda ning andmete õigsuse eest vastutamine tuleneb töötaja ametijuhendist.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Laste isikuandmete töötlemine

  • andmed, mille töötlemine on ette nähtud kas seadusega, juriidilise kohustuse täitmiseks või lepingu täitmiseks;
  • andmed, mille töötlemine on vajalik õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks ning koolielu paremaks toimimiseks;
  • andmed, mida töödeldakse nõusoleku alusel (näiteks tervishoiuteenuste vahendamiseks, õppekorralduslike meetmete rakendamiseks jmt).

Nõusoleku alaealise lapse eest saab anda seaduslik eestkostja ning eestkostjal on igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta saates vastavasisuline allkirjastatud taotlus lasteaed@kool.vohma.ee.

Isikuandmete töötlemine isiku algatusel

  • avalduse, taotluse või muu dokumendi esitamisel lasteaiale.

Asutusele saadetud dokumendid registreeritakse dokumendihaldussüsteemis Amphora. Lasteaed avalikustab dokumendid avalikus dokumendiregistris, välja arvatud teabe, mille puhul kasutatakse juurdepääsupiirangut vastavalt Avaliku teabe seaduse § 35.

Isikuandmete avalikustamine ja edastamine kolmandatele isikutele, sh teistele asutustele

Avalikud dokumendid avalikustatakse lasteaia dokumendiregistris. Kirjavahetuse korral eraisikutega ei avalikustata avalikus dokumendiregistris isiku täisnime, vaid kasutatakse initsiaale. Juurdepääsupiiranguga dokumentide sisu ei ole avalikus dokumendiregistris avalik. Lasteaed on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele või asutustele seaduses sätestatud juhtudel. Lasteaia veebilehel olevad andmed on avalikud piiramatule arvule kolmandatele isikutele.

Isikuandmete töötlejad Võhma lasteaed Mänguveskis

Kristel Vahtra - kristel@kool.vohma.ee
Piret Ohu - piret.ohu@kool.vohma.ee
Anne Pollmann - anne.pollmann@kool.vohma.ee