Dokumendid

Arengukava


Võhma Kooli arengukava aastateks 2021-2025 on dokument, milles määratakse kooli arengu eesmärgid ja
põhisuunad, mis tagaksid kooli jätkusuuliku arengu ning kooli toimimise ja kvaliteedi õppe- ja
kasvatustegevuses.

Arengukava eesmärkide ja põhisuundade kirjeldamisel on lähtutud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 78:
lähtutud on sisehindamise tulemusena välja selgitatud kooli parendusvaldkondadest, analüüsitud on õppe- ja
kasvatustegevust ning juhtimist. Arengukava koostamisel on lähtutud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67
lõikest 1: arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad ning arengukava uuendamise kord.
Võttes aluseks kooli arengukava koostatakse igal aastal üldtööplaan arengukavas esitatud arengu eesmärkide ja
põhisuundade elluviimiseks.

Arengukava koostamisel ja arendamisel on kasutatud erinevaid töövorme (ajurünnakud, rühmatööd, uuringud).
Arengukava valmimise protsessis osalesid kooli juhtkond, õpetajad, õpilasesinduse ning hoolekogu esindajad.

Võhma Kooli arengukava

Võhma Kooli arengukava aastateks 2021-2025 on dokument, milles määratakse kooli arengu eesmärgid ja
põhisuunad, mis tagaksid kooli jätkusuuliku arengu ning kooli toimimise ja kvaliteedi õppe- ja
kasvatustegevuses.

Arengukava eesmärkide ja põhisuundade kirjeldamisel on lähtutud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 78:
lähtutud on sisehindamise tulemusena välja selgitatud kooli parendusvaldkondadest, analüüsitud on õppe- ja
kasvatustegevust ning juhtimist. Arengukava koostamisel on lähtutud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67
lõikest 1: arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad ning arengukava uuendamise kord.
Võttes aluseks kooli arengukava koostatakse igal aastal üldtööplaan arengukavas esitatud arengu eesmärkide ja
põhisuundade elluviimiseks.

Arengukava koostamisel ja arendamisel on kasutatud erinevaid töövorme (ajurünnakud, rühmatööd, uuringud).
Arengukava valmimise protsessis osalesid kooli juhtkond, õpetajad, õpilasesinduse ning hoolekogu esindajad.

Võhma Kooli arengukava