Koolist

Järelevalve


Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Lembitu pst 42
Suure-Jaani
Põhja-Sakala vald
Viljandimaa
71502
https://www.pohja-sakala.ee/
Abivallavanem Kaie Toobal (kaie.toobal@pohja-sakala.ee; 5304 0504)

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088
välishindamisosakond
https://www.hm.ee/et
hm@hm.ee
telefon: 735 0222

Isikuandmete töötlemine Võhma Koolis

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Võhma Koolis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

Alljärgnev ei hõlma: 1) juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustustega; 2) isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Võhma Kooli veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda kool (välislingid).

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Võhma Kool töötleb õpilaste ja personali andmeid seadusest tuleneval alusel, juriidilise kohustuse või lepingu täitmisel ja nõusoleku alusel. Isikuandmed jõuavad kooli peamiselt kirjavahetuse teel. Koolis tekivad isikuandmed seoses õppe- ning kasvatustööga.

Igal andmetöötlussüsteemi kasutajal on juurdepääs ainult temale töötlemiseks lubatud isikuandmetele. Õigus elektroonilistes infosüsteemides (eKool, EHIS, Amphora, EIS, raamatupidamisprogrammid jms) isikuandmeid töödelda ning andmete õigsuse eest vastutamine tuleneb töötaja ametijuhendist.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Õpilaste isikuandmete töötlemine

  • andmed, mille töötlemine on ette nähtud kas seadusega, juriidilise kohustuse täitmiseks või lepingu täitmiseks;
  • andmed, mille töötlemine on vajalik õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks ning koolielu paremaks toimimiseks;
  • andmed, mida töödeldakse nõusoleku alusel (näiteks tervishoiuteenuste vahendamiseks, õppekorralduslike meetmete rakendamiseks jmt).

Nõusoleku alaealise lapse eest saab anda seaduslik eestkostja ning eestkostjal on igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta saates vastavasisuline allkirjastatud taotlus vkool@kool.vohma.ee.

Isikuandmete töötlemine isiku algatusel

  • avalduse, taotluse või muu dokumendi esitamisel koolile.

Asutusele saadetud dokumendid registreeritakse dokumendihaldussüsteemis Amphora. Kool avalikustab dokumendid avalikus dokumendiregistris, välja arvatud teabe, mille puhul kasutatakse juurdepääsupiirangut vastavalt Avaliku teabe seaduse § 35.

Isikuandmete avalikustamine ja edastamine kolmandatele isikutele, sh teistele asutustele

Avalikud dokumendid avalikustatakse kooli dokumendiregistris. Kirjavahetuse korral eraisikutega ei avalikustata avalikus dokumendiregistris isiku täisnime, vaid kasutatakse initsiaale. Juurdepääsupiiranguga dokumentide sisu ei ole avalikus dokumendiregistris avalik. Kool on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele või asutustele seaduses sätestatud juhtudel. Kooli veebilehel olevad andmed on avalikud piiramatule arvule kolmandatele isikutele.

Videovalvekaamerad

Töötleme isikuandmeid, kui külastate Võhma Kooli maja Veski 12 või möödute tänaval nimetatud hoonetest ning jääte videovalvekaamerate vaatevälja.

Võhma Kooli hoones, hoovis ja hoone väliskülgedel kasutatakse reaalajas töötavaid statsionaarseid ning salvestavaid videovalvekaameraid. Videovalvekaamerate kasutamise eesmärk on tagada kooli õpilaste, töötajate ja vara kaitse. Videovalvekaamerate abil kogutavaid andmeid kasutatakse üksnes eelnimetatud eesmärgist lähtuvalt.

Teistele isikutele/asutustele edastame videovalvekaameratega kogutud andmeid üksnes seadusega ettenähtud juhtudel.

Isikuandmete töötlejad Võhma Koolis

Kristel Vahtra - kristel@kool.vohma.ee
Piret Ohu - piret.ohu@kool.vohma.ee
Riine Ant - riine@kool.vohma.ee
Age Viilip - age.viilip@kool.vohma.ee

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Lembitu pst 42
Suure-Jaani
Põhja-Sakala vald
Viljandimaa
71502
https://www.pohja-sakala.ee/
Abivallavanem Kaie Toobal (kaie.toobal@pohja-sakala.ee; 5304 0504)

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088
välishindamisosakond
https://www.hm.ee/et
hm@hm.ee
telefon: 735 0222

Isikuandmete töötlemine Võhma Koolis

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Võhma Koolis ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

Alljärgnev ei hõlma: 1) juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustustega; 2) isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Võhma Kooli veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda kool (välislingid).

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Võhma Kool töötleb õpilaste ja personali andmeid seadusest tuleneval alusel, juriidilise kohustuse või lepingu täitmisel ja nõusoleku alusel. Isikuandmed jõuavad kooli peamiselt kirjavahetuse teel. Koolis tekivad isikuandmed seoses õppe- ning kasvatustööga.

Igal andmetöötlussüsteemi kasutajal on juurdepääs ainult temale töötlemiseks lubatud isikuandmetele. Õigus elektroonilistes infosüsteemides (eKool, EHIS, Amphora, EIS, raamatupidamisprogrammid jms) isikuandmeid töödelda ning andmete õigsuse eest vastutamine tuleneb töötaja ametijuhendist.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Õpilaste isikuandmete töötlemine

  • andmed, mille töötlemine on ette nähtud kas seadusega, juriidilise kohustuse täitmiseks või lepingu täitmiseks;
  • andmed, mille töötlemine on vajalik õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks ning koolielu paremaks toimimiseks;
  • andmed, mida töödeldakse nõusoleku alusel (näiteks tervishoiuteenuste vahendamiseks, õppekorralduslike meetmete rakendamiseks jmt).

Nõusoleku alaealise lapse eest saab anda seaduslik eestkostja ning eestkostjal on igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta saates vastavasisuline allkirjastatud taotlus vkool@kool.vohma.ee.

Isikuandmete töötlemine isiku algatusel

  • avalduse, taotluse või muu dokumendi esitamisel koolile.

Asutusele saadetud dokumendid registreeritakse dokumendihaldussüsteemis Amphora. Kool avalikustab dokumendid avalikus dokumendiregistris, välja arvatud teabe, mille puhul kasutatakse juurdepääsupiirangut vastavalt Avaliku teabe seaduse § 35.

Isikuandmete avalikustamine ja edastamine kolmandatele isikutele, sh teistele asutustele

Avalikud dokumendid avalikustatakse kooli dokumendiregistris. Kirjavahetuse korral eraisikutega ei avalikustata avalikus dokumendiregistris isiku täisnime, vaid kasutatakse initsiaale. Juurdepääsupiiranguga dokumentide sisu ei ole avalikus dokumendiregistris avalik. Kool on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele või asutustele seaduses sätestatud juhtudel. Kooli veebilehel olevad andmed on avalikud piiramatule arvule kolmandatele isikutele.

Videovalvekaamerad

Töötleme isikuandmeid, kui külastate Võhma Kooli maja Veski 12 või möödute tänaval nimetatud hoonetest ning jääte videovalvekaamerate vaatevälja.

Võhma Kooli hoones, hoovis ja hoone väliskülgedel kasutatakse reaalajas töötavaid statsionaarseid ning salvestavaid videovalvekaameraid. Videovalvekaamerate kasutamise eesmärk on tagada kooli õpilaste, töötajate ja vara kaitse. Videovalvekaamerate abil kogutavaid andmeid kasutatakse üksnes eelnimetatud eesmärgist lähtuvalt.

Teistele isikutele/asutustele edastame videovalvekaameratega kogutud andmeid üksnes seadusega ettenähtud juhtudel.

Isikuandmete töötlejad Võhma Koolis

Kristel Vahtra - kristel@kool.vohma.ee
Piret Ohu - piret.ohu@kool.vohma.ee
Riine Ant - riine@kool.vohma.ee
Age Viilip - age.viilip@kool.vohma.ee